Raport_2009_ROB_PL_Miejsce_pracy
Teraz jesteś w: Strona głównaW miejscu pracy › Kultura korporacyjna
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Kultura korporacyjna

Zobacz wszystkie w raporcie


Kodeks Etyczny i Rzecznik ds. Etyki

Kodeks etycznyW 2005 roku w Koncernie został przyjęty Kodeks Etyczny oparty na kluczowych wartościach PKN ORLEN. Dokument ten określa zasady, którymi powinna się kierować Firma i jej pracownicy w relacjach z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym. Jest kompatybilny z najważniejszymi aktami organizacyjnymi regulującymi zarządzanie Firmą. Najważniejsze akty organizacyjne regulujące zarządzanie Firmą są zgodne z jego postanowieniami.

Na straży przestrzegania Kodeksu Etycznego stoi wybrany demokratycznie Rzecznik ds. Etyki. Osoba Rzecznika gwarantuje wszystkim interesariuszom możliwość swobodnego zgłaszania przypadków naruszania zasad Kodeksu. Pozwala również na sygnalizowanie nieprawidłowości, a tym samym budowanie poczucia osobistego wpływu na przestrzeganie wartości w Spółce.

Rzecznik ds. Etyki zobowiązany jest do zapewnienia poufności osobom składającym skargi, wyjaśnienia ich zasadności i podjęcia lub zainicjowania działań naprawczych. Następnie prezentuje Zarządowi zgłaszane problemy etyczne, gwarantując poufność i uniemożliwiając identyfikację osób. W szczególnych przypadkach dotyczących dobra Spółki składa raporty na ręce właściwego Członka Zarządu. Ponadto przedstawia Zarządowi coroczny raport z podjętych przez siebie działań na rzecz kultury korporacyjnej, opartej na etyce i poszanowaniu przyjętych wartości PKN ORLEN.

Nasze kilkuletnie już doświadczenia prezentujemy na zewnątrz, dzielimy się wiedzą o rozwiązaniach przyjętych w PKN ORLEN. Ważniejsze ubiegłoroczne wydarzenia, w których Rzecznik ds. Etyki dzielił się swoimi doświadczeniami, to IV Ogólnopolska Konferencja Zarządzania Ryzykiem Nadużyć (MOVIDA 2009) oraz udział w panelu podczas Ogólnopolskiego Kongresu Etyki i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 2009, organizowanym przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie w ramach Konferencji „Etyka w Biznesie”.

Czy wiesz że ...

  Tytuł „Zasłużony Pracownik PKN ORLEN SA” przyznawany jest w PKN ORLEN od 2001 roku. Do chwili obecnej uhonorowano nim 119 pracowników.

Rzecznik ds. Etyki ma obowiązek monitorowania procesu funkcjonowania Kodeksu Etycznego w oparciu o zgłoszone sprawy oraz przedkładania raportu zbiorczego Zarządowi PKN ORLEN. Rosnąca świadomość pracowników dotycząca standardów wynikających z Kodeksu Etycznego powoduje, że odnoszą się oni również do problemów obyczajowych, podejmują dyskusję wokół sytuacji wyzwalających dylematy moralne. Większość zgłoszeń w 2009 roku dotyczyła wewnętrznych relacji w Firmie (66%), zasad ogólnych (18%) i spraw obyczajowych. Każdy zgłoszony problem został poddany analizie w kontekście zapisów Kodeksu i w każdym przypadku podjęto działania wyjaśniające lub wymagające konkretnych rozwiązań. Dzięki zaangażowaniu w działania naprawcze wielu obszarów biznesowych z roku na rok zwiększa się wskaźnik procentowy zrealizowanych spraw i zmniejsza liczba problemów będących w toku. Na uwagę zasługuje malejąca liczba skarg dotyczących relacji z partnerami biznesowymi, co jest efektem systemowych działań naprawczych w tym zakresie.

Wykonywanie zadań wymaga od Rzecznika budowania otwartej komunikacji, dokładnej analizy obowiązujących w Firmie zasad, zaufania oraz trudnych dyskusji i wyjaśnień w sprawach związanych z dylematami etycznymi, a także publicznego odniesienia się do zachowań niezgodnych z Kodeksem Etycznym. Mając świadomość długoterminowego charakteru zmiany postaw w zgłoszonych sprawach obyczajowych, w sposób ciągły prowadzone są działania edukacyjno-komunikacyjne, piętnujące zjawiska niezgodne z Kodeksem Etycznym i promujące właściwe zachowania. Ogromną rolę odgrywają w tym procesie media wewnętrzne. W 2009 roku Rzecznik aż 54 razy publikował artykuły na łamach ORLEN Ekspresu lub był gościem ORLEN Studio. Odbywały się także spotkania grupowe i warsztaty poświęcone problemom etycznym.

Czy wiesz że ...

  Tradycja obchodów Dnia Chemika sięga lat 70-tych XX wieku.

Zasady ogólne Kodeksu Etycznego oraz rozdział poświęcony relacjom wewnątrz Firmy akcentują obowiązek przestrzegania prawa i dobrych obyczajów oraz zasadę poszanowania godności każdego człowieka. Działaniom popularyzującym Kodeks Etyczny wśród pracowników (szkolenia, warsztaty) zawsze towarzyszyła informacja o silnym związku tego dokumentu z Kartą Praw Człowieka.

W Kodeksie Etycznym Firma deklaruje szacunek dla narodowości, rasy, religii i orientacji politycznej swoich pracowników, współpracowników, klientów i partnerów biznesowych, a także równe i sprawiedliwe traktowanie wszystkich bez względu na wymienione poprzednio czynniki i zajmowane stanowisko, staż pracy w organizacji, przynależność do związków zawodowych, wygląd. W 2009 roku w PKN ORLEN nie zanotowano ani jednego przypadku naruszenia tych zasad.

Koncern, zgodnie z regulacjami zawartymi w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, respektuje zasady swobody działalności i równości związków zawodowych oraz nie dyskryminuje pracowników ze względu na przynależność związkową lub jej brak.

Integracja pracowników

PKN ORLEN oferuje swoim pracownikom szereg działań o charakterze sportowym i integracyjnym, pozwalających rozwijać pozazawodowe zainteresowania i pasje pracowników. Wypracowany w poprzednich latach pakiet działań znajduje swoje odzwierciedlenie w liczbie angażujących się w nie osób.

Tradycją działań integracyjnych prowadzonych przez PKN ORLEN jest uroczyste celebrowanie święta branżowego firmy – Dnia Chemika. W pierwszym tygodniu czerwca Koncern organizuje dla swoich pracowników szereg wydarzeń mających charakter integracyjny, ale również motywacyjny. Co roku w trakcie obchodów święta nagradzanych jest piętnastu pracowników firmy wyróżniających się w pracy zawodowej. Odznaczenie Zasłużony Pracownik PKN ORLEN przyznawane jest na uroczystej gali. Firma organizuje także dla wszystkich pracowników spotkania integracyjne, na które zapraszani są wraz z rodzinami.

W czasie obchodów Dnia Chemika PKN ORLEN podkreśla również swoją lokalną przynależność, organizując dla mieszkańców Płocka liczne atrakcje oraz angażując się w inicjatywy podejmowane przez miasto. W 2009 roku mieszkańcy Płocka i pracownicy Koncernu mieli możliwość bezpłatnego obejrzenia przedstawień muzycznych „Hity Teatru Buffo” i „Grek Zorba”. PKN ORLEN nie zapomina również o najmłodszych mieszkańcach miasta, organizując dla nich specjalne atrakcje.

Liczba pracowników PKN ORLEN uczestniczących w rozgrywkach sportowych w latach 2007–2009

Liczba pracowników PKN ORLEN uczestniczących w rozgrywkach sportowych w latach 2007–2009


Wolontariat Pracowniczy

Wolontariat Pracowniczy PKN ORLEN to przestrzeń dla osób wrażliwych, mądrych i dojrzałych.

Jednym z narzędzi realizacji polityki odpowiedzialnego biznesu w PKN ORLEN jest Wolontariat Pracowniczy, program realizowany od 2004 roku. Powstał on w efekcie wspólnej inicjatywy pracowników i pracodawcy, dziś jest on ważnym elementem kultury korporacyjnej. Wolontariat w PKN ORLEN to budowanie relacji z pracownikami, a także włączanie i zachęcanie ich do uczestniczenia w działaniach dobroczynnych na rzecz potrzebujących. PKN ORLEN aktywnie wspiera samodzielnie inicjowane i realizowane przez pracowników projekty poprzez zapewnienie ubezpieczenia i wyżywienia wolontariuszom podczas przeprowadzania projektów, rzeczową i finansową pomoc na rzecz organizacji, w których działają lub chcą działać pracownicy, promuje także ich społeczną aktywność zarówno wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz.

Modele wolontariatu w PKN ORLEN

Twój Wolontariat

 • Model wolontariatu, w którym pracownik może samodzielnie zgłosić i zrealizować swój autorski lub zaczerpnięty od innych projekt wolontarystyczny.

Wolontariat Rodzinny

 • Pracownik wraz z członkami swojej rodziny ma szansę poświęcić dobrowolnie swój czas, umiejętności i kwalifikacje na akcyjną bądź okresową współpracę z organizacją społeczną wybraną samodzielnie lub wskazaną przez koordynatora.

Wolontariat Grupowy

 • Zaangażowanie zespołu lub całego działu w rozwiązanie wybranego problemu lub potrzeby społeczności.

Wspólny Wolontariat

 • Chętni pracownicy firmy z różnych działów i na różnych stanowiskach włączają się w jednorazowe przedsięwzięcie inicjowane samodzielnie lub przez koordynatora.

Mistrz w Wolontariacie

 • Pracownik – wolontariusz może być przewodnikiem, nauczycielem i prowadzić zajęcia edukacyjne, integracyjne dla określonych grup.

Dary Wolontariatu

 • To zbiórki darów na rzecz organizacji wspieranych przez wolontariuszy, w postaci nowego lub używanego wyposażenia, mebli, komputerów czy materiałów biurowych, ubrań, przyborów szkolnych, żywności.

Kluczowe wartości PKN ORLEN stały się podstawą do stworzenia Karty Wolontariusza. Karta ta, to zbiór zasad i wartości, którymi kieruje się każdy wolontariusz w PKN ORLEN podczas realizacji swojego zadania.

Zasada odpowiedzialności

 • Wypełniamy wszystkie zadania związane z przyjętą rolą.
 • Jesteśmy odpowiedzialni za podjęte przez siebie zobowiązania.
 • W przypadku niemożności wywiązania się ze zobowiązań otwarcie o tym informujemy.
 • Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i sposoby działania.
 • Nie składamy obietnic, których nie jesteśmy w stanie spełnić.
 • Wszystkie działania, w które się włączamy, realizujemy z najwyższą starannością.
 • Dbamy o majątek powierzony do realizacji zadania.

Zasada współpracy

 • Działamy w zespole dla dobra innych.
 • Jesteśmy ludźmi, na których można polegać.
 • Wykorzystujemy szansę poznania i nauczenia się nowych rzeczy od innych osób.
 • Dzielimy się posiadaną wiedzą i umiejętnościami z innymi.
 • Nie krytykujemy rzeczy, których nie rozumiemy.
 • Pytamy o rzeczy, których nie rozumiemy.

Zasada szacunku

 • Odnosimy się z szacunkiem do wszystkich osób.
 • Szanujemy zwyczaje, wartości i powszechnie przyjęte zasady w środowisku, w którym jesteśmy.
 • Zaufanie, jakim obdarzą nas inni, jest dla nas najwyższym zobowiązaniem.
 • Unikamy zachowań, które mogą być niewłaściwie rozumiane.

Projekty zrealizowane w 2009 roku

„Zaczarowany Tornister” ułatwił start w nowy rok szkolny najmłodszym mieszkańcom Płocka.

W ramach programu Wolontariat Pracowniczy PKN ORLEN została przeprowadzona akcja pn. „Zaczarowany Tornister”. Jej celem było zakupienie przez wolontariuszy, pracowników Koncernu wyprawek szkolnych dla dzieci z kl. 0–3, będących pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku (MOPS).

W ciągu trzech tygodni sierpnia pracownicy Koncernu ufundowali 328 kolorowych zestawów pomocy szkolnych. Każda z zakupionych wyprawek została zapakowana w ufundowane przez PKN ORLEN plecaki z odblaskowym logo firmy. Finał akcji „Zaczarowany tornister” miał miejsce 4 września 2009 roku w Płocku podczas rodzinnego pikniku „Na dobry początek roku szkolnego”, na który zaproszono dzieci wraz z rodzicami, przedstawicieli płockiego MOPS oraz wolontariuszy Koncernu.

III edycja akcji „Spełniamy marzenia”

Kilkadziesiąt spośród nadesłanych na konkurs plastyczny prac na świąteczną kartkę PKN ORLEN, który Koncern organizuje od 5 lat, wystawianych jest na nietypowej elektronicznej aukcji, w której mogą uczestniczyć wszyscy pracownicy Spółki. A utorami prac plastycznych są wychowankowie rodzinnych domów dziecka, którymi opiekuje się Fundacja ORLEN Dar Serca. A by stać się posiadaczem wybranej przez siebie pracy, trzeba spełnić marzenie jej autora. Marzenia dzieci spełniają zarówno pojedyncze osoby, jak i grupy pracowników. Każdy pracownik, który na chwilę stał się Świętym Mikołajem i spełnił marzenie uczestnika konkursu, otrzymuje na pamiątkę specjalny „Certyfikat Wolontariusza”. Wszystkie prezenty przekazywane są dzieciom na spotkaniu ze Świętym Mikołajem i wolontariuszami organizowanym dla wszystkich uczestników konkursu.

W 2009 roku pracownicy Koncernu spełnili ponad 200 marzeń, to dwukrotnie więcej niż w poprzednim roku. Koncern wraz z Fundacją ORLEN Dar Serca ufundował ponad 1000 słodkich paczek wszystkim dzieciom, które wzięły udział w konkursie.

Liczba osób angażujących się w wolontariat pracowniczy w latach 2007–2009

Liczba osób angażujących się w wolontariat pracowniczy w latach 2007–2009


Liczba wolontariuszy uczestniczących w poszczególnych projektach w latach 2007–2009

Liczba wolontariuszy uczestniczących w poszczególnych projektach w latach 2007–2009


Marki Grupy ORLEN