Raport_2009_ROB_PL_Odpowiedzialnosc_wobec_rynku
Teraz jesteś w: Strona głównaOdpowiedzialność wobec rynku › PKN ORLEN na rynku kapitałowym
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

PKN ORLEN na rynku kapitałowym

Zobacz wszystkie w raporcie


Akcje PKN ORLEN SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz w formie Globalnych Kwitów Depozytowych (GDR) na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Obrót kwitami depozytowymi ma miejsce również na pozagiełdowym rynku OTC w USA. Pierwsze notowanie akcji PKN ORLEN odbyło się w listopadzie 1999 roku. Depozytariuszem kwitów depozytowych Spółki jest The Bank of New York Mellon. Jednostką transakcyjną na giełdzie londyńskiej jest 1 GDR, na który przypadają dwie akcje Koncernu.

Badanie Respect

Kapitał akcyjny Spółki wynosi 534 636 326,25 zł i dzieli się na 427 709 061 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,25 zł za każdą akcję.

Akcje Koncernu notowane są na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w systemie notowań ciągłych i wchodzą w skład indeksów największych spółek WIG20 oraz WIG, a także indeksu branżowego WIG-paliwa. Od 19 listopada 2009 roku akcje PKN ORLEN należą do indeksu spółek zaangażowanych w społeczną odpowiedzialność biznesu – RESPECT Index.

Badanie Respect jest inicjatywą rynku kapitałowego nakierowaną na promowanie najwyższych standardów odpowiedzialnego zarządzania. PKN ORLEN uzyskał jedną z najwyższych ocen w ratingu spółek odpowiedzialnych społecznie i dzięki temu został włączony do utworzonego w listopadzie 2009 roku indeksu giełdowego – RESPECT Index.

21a.jpgWynikiem przeprowadzanego badania oraz audytu zrealizowanego przez firmę Deloitte, było przypisanie noty ratingowej każdej z badanych spółek. Do składu indeksu zakwalifikowano spółki, które otrzymały najwyższe oceny ratingowe w badaniu. Spośród około 120 badanych spółek, notowanych na GPW, tylko 16 uzyskało ocenę ratingową „A” i zostało włączonych do indeksu. PKN ORLEN jest jedną z pięciu spółek z indeksu WIG20, która uzyskała tak wysoką ocenę.

RESPECT Index jest to pierwszy w Polsce indeks spółek zaangażowanych w społeczną odpowiedzialność biznesu. Celem publikacji indeksu jest promowanie najwyższych standardów odpowiedzialnego zarządzania. Skład spółek wchodzących do indeksu ustanowiono na podstawie wszechstronnego badania wielu dziedzin ich działalności. Spółki były badane pod kątem działań w kierunku zrównoważonego rozwoju, stosowania zasad ładu korporacyjnego, komunikacji na rynku finansowym, zarządzania, regulowania zobowiązań, traktowania pracowników i klientów oraz działań społecznych i ekologicznych. Pytania i kryteria oceny oparto na międzynarodowym standardzie Global Reporting Initiative. Badanie będzie przeprowadzane cyklicznie w celu corocznej aktualizacji składu RESPECT Index.

Udział PKN ORLEN w indeksie mobilizuje Spółkę do jeszcze bardziej wytężonej pracy w kierunku rozpoznawania i sprostania wymaganiom stawianym przez akcjonariuszy i inne grupy społeczne związane z firmą. Koncern dołoży wszelkich starań, by Spółka utrzymała się w indeksie w kolejnych latach.

Akcjonariat PKN ORLEN

Struktura akcjonariatu PKN ORLEN na dzień 31 grudzień 2009 roku

Struktura akcjonariatu PKN ORLEN na dzień 31 grudzień 2009 roku

Struktura akcjonariatu PKN ORLEN na dzień 5 lutego 2010 roku

Struktura akcjonariatu PKN ORLEN na dzień 5 lutego 2010 roku

* W raporcie bieżącym nr 19/2009 z 20 lutego 2009 roku PKN ORLEN poinformował, że ING Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał na dzień 20 lutego 2009 roku 22 118 813 akcji PKN ORLEN, które stanowią 5,17% kapitału zakładowego Spółki. A kcje PKN ORLEN posiadane przez Fundusz uprawniają do 22 118 813 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,17% ogólnej liczby głosów.

** W raporcie bieżącym nr 26/2010 z 10 lutego 2010 roku PKN ORLEN poinformował, że A viva Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał na dzień 5 lutego 2010 roku 21 744 036 akcji PKN ORLEN, które stanowią 5,08% kapitału zakładowego Spółki. A kcje PKN ORLEN posiadane przez Fundusz uprawniają do 21 744 036 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,08% ogólnej liczby głosów.

Ład korporacyjny

Zarząd PKN ORLEN dokłada wszelkich starań, aby wszystkie działania Spółki realizowane były zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego. Jako spółka publiczna, której papiery wartościowe notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, PKN ORLEN przestrzega wszystkich zasad zalecanych do stosowania przez kodeks „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.

Spółka podejmuje szereg działań usprawniających komunikację z jej otoczeniem. W celu dotarcia do szerokiego grona odbiorców stosujemy nowoczesne technologie komunikacji z przedstawicielami rynku kapitałowego. Z konferencji medialnych, organizowanych po każdym ważniejszym wydarzeniu w życiu Spółki, takim jak publikacja wyników kwartalnych, ogłoszenie strategii, a także z obrad Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN, prowadzimy bezpośrednie transmisje internetowe z symultanicznym tłumaczeniem na język angielski. Zapisy tych transmisji w formie plików multimedialnych dostępne są na naszej stronie internetowej www.orlen.pl.

PKN ORLEN prowadzi korporacyjną stronę internetową w języku polskim i angielskim. Zamieszczane są tam informacje niezbędne inwestorom i pozostałym interesariuszom rynku kapitałowego. Poprzez internetową witrynę udostępniane są informacje dotyczące terminów walnych zgromadzeń, projekty uchwał oraz cały komplet dokumentów prezentowanych akcjonariuszom na walnych zgromadzeniach. Na portalu znajduje się także specjalny formularz służący do skontaktowania się ze Spółką w sprawach walnych zgromadzeń.

Zgodnie z zasadami kodeksu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” w obradach walnych zgromadzeń uczestniczą członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej PKN ORLEN. Na każde obrady Walnego Zgromadzenia Spółki zapraszani są także przedstawiciele mediów.

Relacje z rynkiem kapitałowym

Relacje z rynkiem kapitałowym - nagrodaRelacje z akcjonariuszami Spółki, potencjalnymi inwestorami w jej papiery wartościowe oraz z analitykami giełdowymi są przedmiotem priorytetowej działalności Zarządu. Prezes Zarządu, Wiceprezes i Członkowie Zarządu są głównymi osobami biorącymi udział w kontaktach z rynkiem kapitałowym. W celu zapewnienia wszystkim zainteresowanym równego dostępu do informacji przekazujemy je na zewnątrz, jako oficjalne stanowisko Spółki w języku polskim i angielskim oraz zamieszczamy na korporacyjnej stronie internetowej.

W grudniu 2009 roku pod dotychczasowym adresem www.orlen.pl została uruchomiona zmieniona strona internetowa PKN ORLEN. W ramach opartego na nowej technologii portalu działa także nowy serwis dla akcjonariuszy Spółki oraz inwestorów i analityków giełdowych. Zawiera on wiele nowoczesnych narzędzi i informacji o Spółce, zgodnie z najnowszymi standardami rynkowymi.

Znajdują się tam m.in.:

  • interaktywne wykresy i tabele służące do szybkich porównań wskaźników finansowych dla Spółki w różnych przedziałach czasowych;
  • interaktywne wykresy i tabele notowań akcji PKN ORLEN z kalkulatorem zwrotu z inwestycji w akcje Spółki;
  • specjalny formularz służący do skontaktowania się ze Spółką w sprawach walnych zgromadzeń, zgodnie z najnowszymi przepisami Kodeksu Spółek Handlowych;
  • możliwość subskrypcji różnego rodzaju newsletterów PKN ORLEN, w tym najnowszych wiadomości z obszaru relacji inwestorskich.

Spółka regularnie i aktywnie uczestniczy w spotkaniach z inwestorami i analitykami zarówno w kraju, jak i zagranicą. Organizowane są konferencje, spotkania indywidualne oraz grupowe, jak i telekonferencje z interesariuszami rynku kapitałowego. Przedstawiciele Spółki regularnie wyjeżdżają także na tzw. roadshows – cykle spotkań z inwestorami w ich miejscu pracy.

Podczas spotkań z przedstawicielami rynku kapitałowego reprezentanci PKN ORLEN przekazują wiadomości na temat Koncernu, jest to także okazja do pozyskania informacji zwrotnej dla Spółki ze strony akcjonariuszy, inwestorów oraz analityków giełdowych. Opierając się na zgromadzonych w ten sposób potrzebach informacyjnych interesariuszy, Spółka może rozwijać i udoskonalać swoje relacje z rynkiem kapitałowym.

Spółka dąży do poszerzenia i dywersyfikacji bazy inwestorów. W tym celu podejmuje działania na rzecz aktywnego promowania swojej działalności wśród potencjalnych akcjonariuszy, także w nowych ośrodkach finansowych na całym świecie.

Mając na względzie rozwój form i polepszenie jakości komunikacji z rynkiem kapitałowym, Spółka publikuje co kwartał tzw. „trading statement”, czyli szacunki danych operacyjnych i finansowych oraz przewidywania, co do trendów kształtowania się zysku operacyjnego (EBIT), z uwzględnieniem wpływu czynników makroekonomicznych i znaczących zdarzeń jednorazowych na zysk operacyjny (EBIT). Szacunki te publikowane są na kilka tygodni przed datą ogłoszenia okresowego raportu kwartalnego. „Trading statement” ułatwiają rzetelne budowanie konsensusu wyników finansowych Spółki na rynku kapitałowym przed ich publikacją. Po jego wprowadzeniu istotnie polepszyła się jakość prognoz analityków (zmniejszyło się odchylenie średniej prognoz analityków od opublikowanych ostatecznie przez spółkę danych). Raport ten wyznacza nowe standardy w obszarze relacji inwestorskich. Jego dobry odbiór potwierdza, jak ważnym dla PKN ORLEN jest właściwa i dobrze dobrana w czasie komunikacja z rynkiem w kluczowych tematach dla inwestorów.

Nasza dbałość o komunikację z uczestnikami rynku kapitałowego została doceniona, czego wyrazem są liczne nagrody, jakie otrzymała Spółka w 2009 roku w obszarze relacji inwestorskich:

  • włączenie Spółki do RESPECT Index;
  • „Najlepsze relacje inwestorskie w Polsce”, badanie międzynarodowe IR Magazine;
  • II miejsce w kategorii „Spółka najlepiej komunikująca się z rynkiem kapitałowym”;
  • „Najlepsza strona internetowa poświęcona relacjom inwestorskim”, badanie ogólnopolskie WarsawScan, NBS Public Relations.

 


Marki Grupy ORLEN